Print Friendly, PDF & Email

Cliënten met ernstige psychiatrische problemen kunnen voor behandeling terecht bij FACT-teams. Wat is FACT en hoe is deze FACT-zorg georganiseerd?

‘Wat heeft de cliënt nodig en wat wil hij? Daar draait het om,’ aan het woord is Victor Niks, teamleider FACT- Lelystad. ‘Sommige cliënten hebben eens per 3 weken contact met ‘hun eigen’ verpleegkundige, thuis of op kantoor van het FACT-team. Zo’n contact kan voor lange periode voldoende zijn. Als de vraag van de cliënt meer behelst dan alleen ‘stabiel blijven’, hij wil bijvoorbeeld werken aan zijn maatschappelijk of persoonlijk herstel, dan kunnen andere teamleden inspringen. Bijvoorbeeld een ervaringsdeskundige of een werktrajectbegeleider.’

extra zorg

Als het met de cliënt minder goed gaat, kan de zorg worden opgeschaald. Victor: ‘We zetten deze cliënten op het ‘FACT-bord’. Zodra de naam van een cliënt op dit bord staat, staat het hele team om hem heen. Iedere ochtend bespreken we de zogenaamde ‘bordcliënten’; wie gaat wanneer naar deze cliënt en hoe kunnen we deze cliënt zo goed mogelijk helpen? Vanaf dat moment vinden contacten frequenter plaats en gaan er meerdere teamleden naar de cliënt toe. Een belangrijk doel is het voorkomen van opname. Vaak lukt dat, maar niet altijd.

Victor Niks

Een enkele keer is toch opname nodig. Als een opname dreigt, dan wordt dit besproken met de crisisdienst. Mocht ‘s avonds, ‘s nachts of in het weekend de situatie onhoudbaar worden dan is de crisisdienst al op de hoogte van de situatie.
Ook als de cliënt in de kliniek verblijft, heeft het FACT-team een belangrijke stem in het behandelbeleid. We zien de opname als een tijdelijke onderbreking en willen de behandeling zo gauw als mogelijk weer ambulant voortzetten.

boeiend werk

FACT-medewerkers kiezen ervoor om met deze specifieke doelgroep – cliënten met ernstige psychiatrische aandoeningen die ook vaak moeites hebben op andere levensgebieden – te werken. Waarom? Victor citeert een paar collega’s: ‘Ik vind het boeiend om in de ontmoeting met onze cliënten naar mogelijkheden te zoeken om het herstelproces of gewone en gewenste ontwikkelingen op gang te brengen. Dat vraagt een goede inschatting, goed luisteren, reëel blijven, coalities zoeken, het initiatief bij de ander laten en aanpassen aan andermans tempo.’ ‘De afwisseling in het werk spreekt mij erg aan. Het is maatwerk.’ ‘Ik werk liever in teamverband dan dat ik de hele dag alleen cliënten ontvang op een poli. Je kunt op collega’s terugvallen en in de behandeling meerdere disciplines inzetten.’ ‘Wat ik ook prettig vind is dat cliënten langer gevolgd worden, zodat je de ontwikkelingen kunt zien en bijhouden.’

minder opnames

In het gehele verzorgingsgebied van GGz Centraal zijn (F)ACT-teams actief.  Onderzoek wijst uit dat hoe beter een team zich houdt aan de methodiek van FACT, hoe beter de resultaten voor de patiënten zijn. Dat betekent onder andere dat familie actief betrokken wordt en het FACT-team gestructureerd samenwerkt met bijvoorbeeld thuiszorg, wijkagenten, reclassering en welzijnsorganisaties. Een van de resultaten is dat er minder vaak opnames nodig zijn.

gecertificeerd

Alleen teams die volledig via het FACT-model werken krijgen het certificaat van stichting CCAF krijgen. Dankzij zo’n certificaat kun je aan familie, gemeenten en zorgverzekeraars aantonen dat patiënten de best mogelijke zorg krijgen. Alle FACT-teams van GGz Centraal zijn gecertificeerd!